1 9 : 1 8
სარეკლამო ადგილი - 21
620 x 80
 | 

საზოგადოება

"კო­ვი­დი არ ჩერ­დე­ბა. ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში შექ­მნილ ვირუსს დიდი ალ­ბა­თო­ბით გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ქცე­ვის ლო­გი­კა აქვს ბუ­ნებ­რივ­თან შე­და­რე­ბით... ეს ომია" - ზურაბ გურული

"კოვიდი არ ჩერდება. ლაბორატორიაში შექმნილ ვირუსს დიდი ალბათობით განსხვავებული ქცევის ლოგიკა აქვს ბუნებრივთან შედარებით" - რას წერს ზურაბ გურული
აშშ-ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი ექი­მი ზუ­რაბ გუ­რუ­ლი სოციალურ ქსელში წერს:

"à la guerre comme à la guerre...

ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო სამ­სა­ხურ­მა, ვე­ტე­რა­ნე­ბის ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მამ დღე­ი­დან სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გა­ხა­და კო­ვიდ-აცრა სის­ტე­მის ყვე­ლა რან­გის სა­მე­დი­ცი­ნო მო­სამ­სა­ხუ­რი­სათ­ვის. დღე­ი­დან 8 კვი­რა ეძ­ლე­ვა ყვე­ლა ექიმს, ექთანს, სა­ნი­ტარს, სა­მე­დი­ცი­ნო ტექ­ნი­კოსს, რომ აც­რის პრო­ცე­სი და­ას­რუ­ლოს; ამ ვა­დის გას­ვლის შემ­დეგ აუც­რე­ლე­ბი და­თხოვ­ნი­ლი იქ­ნე­ბი­ან სის­ტე­მი­დან.

ორი დღის წინ AHA-მ - ამე­რი­კის ჰოს­პი­ტალ­თა 

-0:11 ასო­ცი­ა­ცი­ამ, რო­მე­ლიც და­ახ­ლო­ე­ბით 5 ათას კლი­ნი­კას აერ­თი­ა­ნებს, მხა­რი და­უ­ჭი­რა ჯან­დაც­ვის მუ­შა­კე­ბის სა­ყო­ველ­თაო და სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ვაქ­ცი­ნა­ცი­ას. ასე რომ, მხო­ლოდ დრო­ის ამ­ბა­ვია, სა­ნამ აცრა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­დე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის, ვი­საც სო­ცი­უ­მის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი მო­ნა­პო­ვა­რით სარ­გებ­ლო­ბა სურს. ვე­ლო­დი ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და არ გამ­კვირ­ვე­ბია.

კო­ვი­დი არ ჩერ­დე­ბა. ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში შექ­მნილ ვირუსს დიდი ალ­ბა­თო­ბით გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ქცე­ვის ლო­გი­კა აქვს ბუ­ნებ­რივ­თან შე­და­რე­ბით, რო­მე­ლიც თა­ვად "მშვიდ­დე­ბა" გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის შემ­დეგ. მიკ­რო­სამ­ყა­რო­სა და მაკ­რო­სამ­ყა­როს ჩვე­უ­ლი ომის ბა­ლან­სი და­ირ­ღვა, რად­გან მიკ­რო­სამ­ყა­როს მხა­რეს მაკ­რო­სამ­ყა­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი დად­გნენ და ერ­თად შე­უ­ტი­ეს კა­ცობ­რი­ო­ბას.

ეს ომია; და­უნ­დო­ბე­ლი ჰიბ­რი­დუ­ლი ომი. ომში კი სამ­ხედ­რო კა­ნო­ნე­ბი მოქ­მე­დებს. ირ­ღვე­ვა ადა­მი­ან­თა პი­რა­დი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა? ეს ძალ­და­ტა­ნე­ბაა? იძუ­ლე­ბაა?.. არ­გუ­მენ­ტე­ბი უთ­ვა­ლა­ვია. კა­მა­თი და­უს­რუ­ლებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა გაგ­რძელ­დეს. მაგ­რამ ... თუ ომია, შე­სა­ბა­მი­სი მსხვერ­პლი ყვე­ლამ უნდა გა­ი­ღოს, რათა გა­მარ­ჯვე­ბის შე­დე­გით ერ­თნა­ი­რად ისარ­გებ­ლოს. ასე­თია ომის კა­ნო­ნი. ამი­ტომ à la guerre comme à la guerre..."

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები