0 9 : 1 0
 | 

საზოგადოება

"ბაღებში მეტი რისკია - რაღაც პერიოდი გვჭირდება, რომ ბაღების მომზადება სრულად უზრუნველვყოთ" - ნათია მეზვრიშვილი

მთავ­რო­ბით ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­რო­სის, ნა­თია მეზვრიშ­ვი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რო­დის გა­ნახ­ლდე­ბა სა­ბავ­შვო ბა­ღებ­ში სა­აღ­მზრდე­ლო პრო­ცე­სი, ჯერ­ჯე­რო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი არ არის.

რო­გორც მეზვრიშ­ვილ­მა ტე­ლე­კომ­პა­ნია „პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა „დღის ნი­უს­რუმ­ში“ გა­ნა­ცხა­და, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­კი­თხი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს დღის წეს­რიგ­ში რჩე­ბა.

„დღე­საც გა­ი­მარ­თა მსჯე­ლო­ბა. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი არ არის. ვაგ­რძე­ლებთ მსჯე­ლო­ბას. დღის წეს­რი­გი­დან არაა მოხ­სნი­ლი. ბა­ღებ­ში მეტი რის­კია. ზო­გი­ერ­თი ბაღი მე­ტა­დაა მომ­ზა­დე­ბუ­ლი, ზო­გი­ერ­თი - ნაკ­ლე­ბად. გვჭირ­დე­ბა რა­ღაც პე­რი­ო­დი, რომ ბა­ღე­ბის მომ­ზა­დე­ბა სრუ­ლად უზ­რუნ­ველ­ვყოთ“,- გა­ნა­ცხა­და მეზვრიშ­ვილ­მა.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები